Warunki świadczenia usług

(Terms of Service – ToS)

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad działania. Odpowiemy na nie z przyjemnością za pośrednictwem czatu lub maila. Do kontaktu w szczególności zapraszamy tych, którzy widzieliby współpracę z nami na zasadach innych niż poniżej przedstawione. Jesteśmy otwarci na rozmowę o specjalnych potrzebach naszych Klientów i gotowi, by dopasowywać nasze usługi tak, by spełniały ich zapotrzebowanie.

Spis treści:

Wstęp

 1. Przedmiot umowy i oświadczenia Usługodawcy
 2. Poziom usług (SLA)
 3. Płatność
 4. Poufność
 5. Ochrona bezpieczeństwa informacji i ochrona danych osobowych
 6. Czas obowiązywania i rozwiązanie/odstąpienie od umowy
 7. Postanowienia końcowe

Załącznik Nr 1

Wstęp

Współdziałanie z nami i korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z zawarciem z nami Umowy (patrz postanowienia ust.1), na warunkach określonych w niniejszym ToS. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, z chwilą założenia konta na Platformie User.com poprzez dokonanie czynności szczegółowo w tym Serwisie opisanych. Dalej zatem równoważne będą określenia “Umowa”, “Ogólne warunki świadczenia usług”, Terms of Service” i “ToS”. Kontakt pomiędzy nami odbywać się będzie za pośrednictwem podanych przez Ciebie namiarów, zaś nasze aktualne zawsze znajdziesz na naszej stronie www.

„Z nam”, czyli:

User.com Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP:5272791969, REGON:366211058, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654981, o kapitale zakładowym 6.300PLN, reprezentowaną przez Grzegorza Andrzeja Warzechę - Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Usługodawcą”, lub „User.com”.

Natomiast na potrzeby niniejszej Umowy Ciebie będziemy zwać „Klientem”.

Każda ze stron zaś będzie zwana samodzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

W związku z powyższym przeczytaj uważnie niniejsze ToS, łącznie z dokumentami zawartymi pod hyperlinkami, gdyż stanowią one integralną część ToS.

Masz wgląd do najnowszej wersji ToS w dowolnym momencie. W związku z tym miej świadomość, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w ToS poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie. W twoim najlepiej pojętym interesie, i jednocześnie obowiązkiem, jest regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany. Używanie tego serwisu i ciągły dostęp do strony jest jednoznaczny z zaakceptowaniem wszystkich zmian.

Korzystając z naszych usług jednocześnie potwierdzasz, że osiągnąłeś/aś pełnoletność rozumianą przez zapisy prawne danego państwa lub regionu. Jeżeli Twój wiek daje Ci moc prawną, możesz udzielić zgody na korzystanie ze strony osobom niepełnoletnim, które są pod Twoją bezpośrednią opieką.

Musisz wiedzieć, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Główne zasady, którymi się kierujemy w tym względzie znajdziesz tu.

 1. Przedmiot umowy i oświadczenia Usługodawcy

  1. Niniejsza Umowa (zwana dalej „Umową”) obejmuje warunki świadczenia przez User.com na rzecz Klienta usługi utrzymania Platformy User.com (zwana dalej “Usługą” lub „Platformą” - rozwiązanie klasy Marketing Automation & Lead Management udostępniany w modelu SaaS - software as a service), w ramach i na czas określony w dalszej części niniejszej umowy, obejmującej funkcję zbierania danych o odwiedzających stronę internetową Klienta, wraz z funkcją live czatu, automatyzację procesów marketingowych, podmianę treści na witrynie Klienta, moduł CRM oraz wszystkie inne moduły umieszczone na Platformie oraz dostęp przez API do wszystkich danych "w czasie rzeczywistym", wraz z usługą utrzymywania w/w Platformy. Usługa ta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a niniejsza Umowa jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu w/w ustawy.

  2. Usługodawca oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy; zawarcie Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich mogących mieć wpływ na jej wykonanie ani nie wymaga zgody osoby trzeciej; nie istnieją umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi, o charakterze prywatno- lub publicznoprawnym, które mogłyby mieć znaczenie dla ważności, skuteczności lub wykonalności Umowy i wynikających z niej zobowiązań Usługodawcy.

  3. Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż dysponuje środkami materialnymi i niematerialnymi (w tym, zasobami ludzkimi, doświadczeniem i know-how) niezbędnymi dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Usługodawca oświadcza, że do zakresu jego podstawowej działalności należy świadczenie usług związanych z programowaniem i projektowaniem graficznym.

  4. Usługodawca oświadcza i zapewnia, że prace stanowiące przedmiot Umowy zostaną wykonane przez Usługodawcę osobiście lub przez Pracowników Usługodawcy, za których działania lub zaniechania Usługodawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne (przez "Pracowników Usługodawcy" Strony rozumieją osoby pozostające w stosunku pracy z Usługodawcą oraz osoby stale współpracujące z Usługodawcą w zakresie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na podstawie umowy prawa cywilnego). Powierzenie całości lub części prac stanowiących przedmiot Umowy osobie trzeciej niebędącej Pracownikiem Usługodawcy (podwykonawcy), wymaga wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na powierzenie prac podwykonawcom, Usługodawca odpowiadać będzie za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. Usługodawca nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz Klienta.

  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Klienta informacje na temat loginów oraz haseł do Platformy User.com, a tym samym usunięcie danych w aplikacji przez osoby trzecie. Klient jest zobowiązany przechowywać ww. dane w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiając dostęp osobom nieupoważnionym.

  6. Tylko Klient ma wgląd w dane, które znajdują się w jego panelu Usługi. Usługodawca nie ma możliwości wglądu, zmiany i usunięcia danych Klienta (poza sytuacjami określonymi w ust.1.8-10, oraz w sytuacji wyraźnego żądania Klienta w celu optymalizacji/poprawy działania Usługi). Usługodawca udostępnia technologię oraz narzędzie do zbierania danych i komunikacji z użytkownikami odwiedzającymi stronę internetową Klienta, za rejestrację oraz zarządzanie istniejącymi Kontaktami odpowiedzialny jest Klient.

  7. Klient nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania zmian w mechanizmach działania Platformy User.com. Za funkcjonowanie wszelkich procesów i definiowanie automatyzacji odpowiada Usługodawca, przy czym w zakresie utrzymania poprawności działania systemu i procesów w nim stworzonych (niezakłócone działanie wszystkich funkcji Platformy określonych w Umowie).

  8. Zebrane dane w aplikacji User.com są przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, aż do czasu przekazania Klientowi (po ustaniu umowy) wszystkich danych zgromadzonych w czasie trwania Umowy. Po ustaniu umowy dane są trwale usuwane w czasie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni. W trakcie obowiązywania umowy Klient może też wyeksportować swoje dane do plików CSV, pobrać poprzez API lub usunąć.

  9. W przypadku wolniejszego działania aplikacji z uwagi na ilość danych przechowywanych w aplikacji strony, User.com jest upoważniony do usunięcia starych nieaktualnych danych (dane, które są powiązane z użytkownikami zidentyfikowanymi /kontaktami/, ale de facto nie mają żadnej wartości biznesowej: odsłony stron kontaktów sprzed 30 dni, informacje o produktach które już nie istnieją, etc. - szczegółowy zakres danych, oraz dłuższy czas retencji w/w „starych” danych będzie na bieżąco ustalany przez Strony), pozostawiając ślad po nich w formie zagregowanej (ilość odwiedzonych podstron, data pierwszej wizyty), usunięcie to następuje za każdorazowym uprzednim wyrażeniem drogą mailową zgody przez Klienta.

  10. Strony ustalają że retencja anonimowych danych to 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni. Oznacza to, że dane o anonimowych użytkownikach (jedynie cookies), którzy nie mają żadnych danych kontaktowych (user_id, e-mail, numer telefonu, zgoda na komunikację Web Push, identyfikator wykorzystany w aplikacji mobilnej) oraz nie byli aktywni przez ostatnie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni są całkowicie usuwane z systemu codziennie w nocy.

 2. Poziom usług (SLA)

  Usługodawca zobowiązuje się utrzymać Platformę według zasad wskazanych SLA, gdzie zawarty jest także szczegółowy opis i funkcjonalność Platformy.

 3. Płatność

  1. Za Usługę Klient dokonuje płatności na zasadach i metodami określonymi w danym Planie Subskrypcji.

  2. Klient wyraża zgodę na to, że dane Klienta (oprócz danych z karty kredytowej) mogą zostać przesłane w niezaszyfrowanej formie i a) zostać wysłane do różnych sieci; i b) zmienione w celach dostosowania się do technicznych wymagań sieci łączącej lub urządzeń elektronicznych. Dane karty kredytowej są zawsze zaszyfrowane podczas transferu między serwisami. Ponadto Klient zgadza się na dostarczenie bieżących, kompletnych i dokładnych danych na temat zakupu i konta dla wszystkich płatności na stronie. Klient zgadza się także natychmiast zaktualizować konto i wszystkie na nim informacje, włączając adres email, numer karty kredytowej wraz z datą wygaśnięcia, co umożliwia Usługodawcy sfinalizowanie zamówień złożonych przez Klienta i skontaktowanie się z Klientem w razie potrzeb.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów bez uprzedzenia poprzez zamieszczenie nowych cen na swej stronie. Zmiana ta zacznie obowiązywać Klienta dopiero od momentu rozpoczęcia nowego okresu płatności w ramach Planu Subskrypcji.

  4. Zasady refundacji i poszczególne przypadki, w jakich może zostać dokonana opisane zostały tutaj .

 4. Poufność

  1. Dla celów umowy, wyrażenie „Informacje Poufne” oznacza wszystkie informacje udostępnione w związku z zawarciem Umowy o charakterze gospodarczym, technicznym, finansowym, operacyjnym, administracyjnym i innym dotyczące którejkolwiek ze Stron, uzyskane w formie pisemnej, ustnej lub utrwalonej w inny sposób (w szczególności w formie elektronicznej), w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem Umowy z wyłączeniem informacji dostępnych publicznie.

  2. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy Informacje Poufne oraz powstrzymać się przed używaniem Informacji Poufnych do celów innych niż te dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej z Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej. Zobowiązanie do zachowania poufności i przestrzegania tajemnicy służbowej przez siebie oraz osoby trzecie (w tym swoich pracowników i współpracowników) posiadających dostęp do Informacji Poufnych, obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie zobowiązanie do:

   1. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z danym działaniem,

   2. nie ujawniania oraz nie przekazywania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, o ile nie jest to niezbędne dla realizacji danego działania;

   3. niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności Strony; oraz

   4. poinformowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz o każdym przypadku powstania obowiązku ujawnienia jakiejkolwiek Informacji Poufnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

  3. Postanowienia dotyczące zachowania poufności i nieudostępniania wynikające z Umowy nie obowiązują:

   1. gdy ich zastosowanie skutkowałoby dla Stron uniemożliwieniem im ujawnienia informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa na podstawie wykonalnego orzeczenia sądowego lub wykonalnej decyzji administracyjnej;

   2. gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Stronę nastąpi w trakcie postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego lub administracyjnego w zakresie niezbędnym do należytej ochrony praw takiej Strony;

   3. względem doradców Stron, a także ich podwykonawców i konsultantów, którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności; z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca daną Informację Poufną osobom trzecim jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiada za ich działania, jak za swoje własne;

   4. w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje Poufne – przy czym Strona ujawniająca podejmie działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych do celów związanych z takim postępowaniem;

  4. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje począwszy od dnia zawarcia Umowy i nie jest ograniczone terminem, obowiązuje także po ustaniu obowiązywania niniejszej umowy.

  5. W przypadku naruszenia postanowień Umowy określonych w ust.4.2, Strona obowiązana będzie zapłacić na rzecz drugiej Strony natychmiast wymagalną karę umowną w wysokości 10% należnego Usługodawcy miesięcznego wynagrodzenia za każde naruszenie, przy czym łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wysokości miesięcznego wynagrodzenia należnego Usługodawcy.

  6. Zapłata w/w kary umownej nastąpi w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Stronę takiego naruszenia, co winno znaleźć odzwierciedlenie w sporządzonym wspólnie i zaakceptowanym przez obie Strony Protokole Naruszenia. W przypadku braku akceptacji w/w Protokołu przez którąkolwiek ze Stron, kwestia ta zostanie rozwiązana na zasadach ogólnych.

 5. Ochrona bezpieczeństwa informacji i ochrona danych osobowych

  1. Poza regulacjami przedstawionymi poniżej, pełne informacje dotyczące kwestii ochrony bezpieczeństwa informacji zawarte są pod adresami:

   https://user.com/en/terms-of-service/

   https://user.com/en/privacy-policy/

   https://user.com/en/cookies-policy/

   https://user.com/en/security-overview/ ,

   a przede wszystkim w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w User.com Sp. z o.o. z/s w Warszawie z dnia 14.03.2020r., dostępnej w siedzibie User.com, oraz na żądanie - w formie elektronicznej drogą mailową, przy zastrzeżeniu, że ze względów bezpieczeństwa, jawność część w/w dokumentów może zostać zastrzeżona.

  2. Klient jest administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji internetowych i mobilnych Klienta w rozumieniu RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), powierzonych do przetwarzania User.com na podstawie postanowień niniejszej Umowy. User.com staje się na mocy niniejszej Umowy podmiotem przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie i w imieniu Klienta w rozumieniu art. 31 Ustawy oraz art. 4 RODO. User.com nie staje się administratorem danych osobowych. Niezależnie od powyższego User.com jest natomiast Administratorem danych osobowych Klienta, zaś zasady przetwarzania tych danych osobowych znajdują się tutaj.

  3. Strony są świadome faktu, że zgodnie z art. 82 ust. 4 RODO w przypadku gdy w tym samym przetwarzaniu uczestniczy zarówno administrator jak i podmiot przetwarzający i zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę, tak by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania. Dodatkowo – zgodnie z art. 28 ust. 10 RODO, jeżeli Podmiot Przetwarzający naruszy Rozporządzenie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego.

  4. W związku z realizacją niniejszej Umowy, na podstawie RODO Klient powierza User.com przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji internetowych i mobilnych Klienta w zakresie i celu określonym w ramach Planu Subskrypcji, zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO, a także w aktach prawnych przyjętych w krajowym porządku prawnym na podstawie tego RODO.

  5. User.com ma prawo do przetwarzania Danych wyłącznie w celu realizacji usług na podstawie Umowy, biorąc pod uwagę charakter i cel przetwarzania określony w Umowie. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie od momentu przekazania tych danych, do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

  6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej, przez Klienta obejmuje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji przez User.com obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Kategorie podmiotów danych to: użytkownicy aplikacji internetowych i mobilnych Klienta. Katalog danych osobowych i danych z nimi powiązanych zawiera zaś Załącznik Nr 1, przy zastrzeżeniu, że dane osobowe oznaczone jako „Customowe Atrybuty” w trakcie trwania Umowy mogą być samodzielnie przez Klienta definiowane i dynamicznie zmieniane.

  7. Klient upoważnia User.com do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, a także do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z User.com na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzania danych osobowych.

  8. User.com zobowiązuje się do przetwarzania Danych wyłącznie na udokumentowane polecenie lub za udokumentowaną zgodą Klienta – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega User.com. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania User.com informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

  9. Jeżeli do wykonania w imieniu Klienta konkretnych czynności przetwarzania User.com korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, User.com zobowiązuje się do nałożenia na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy zawartej w formie pisemnej tych samych obowiązków ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom prawnym. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na User.com.

  10. User.com zobowiązuje się do zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych środków zabezpieczających, o których mowa w art. 32 RODO, w szczególności do:

   1. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinna zabezpieczyć Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych Danych,

   2. dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania Danych wyłącznie pracowników User.com lub osób pozostających z User.com w stosunku zlecenia lub stosunku prawnym o podobnym charakterze w związku z koniecznością realizacji umowy pomiędzy stronami, posiadających ważne upoważnienia do przetwarzania danych,

   3. prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przez User.com przy przetwarzaniu Danych,

   4. nieudostępniania Danych osobom trzecim,

   5. kontroli przebiegu procesu przetwarzania Danych.

  11. User.com zobowiązuje się w przypadkach wymaganych przez Rozporządzenie do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) i przedstawienia tej oceny Klientowi przed przystąpieniem do przetwarzania Danych.

  12. User.com zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

  13. User.com zobowiązany jest do zabezpieczenia Danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w szczególności do zachowania Danych w poufności i nie utrwalania ich w jakikolwiek sposób umożliwiający dostęp do Danych przez osoby nieuprawnione.

  14. Klient oraz User.com zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.

  15. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie przewidzianych w Umowie, User.com zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Klienta.

  16. User.com oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych określonego w RODO, sprawującego nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem powyższych zasad ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: radca prawny Kamil Suplewski, +48 506 577 332, kamil.suplewski@gmail.com , kamilsuplewski@user.com .

  17. User.com zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem Klienta dotyczącym przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych w User.com.

  18. User.com, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

  19. User.com, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych oraz dostępne User.com informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. W szczególności User.com zobowiązuje się do niezwłocznego, nie dłuższego niż 48h od wykrycia, informowania Klienta o wszelkich zauważonych przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, które nastąpią w związku z przetwarzaniem tych danych przez User.com.

  20. User.com udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, przyczynia się do nich oraz bierze w nich udział.

  21. User.com niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem, wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub prawa krajowego.

  22. Strony ustalają, że podczas realizacji postanowień niniejszego Paragrafu Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie tych postanowień.

  23. User.com zakończy przetwarzanie Danych na podstawie niniejszej Umowy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W takim przypadku, zależnie od udokumentowanej decyzji Klienta, User.com zwróci bądź usunie wszelkie powierzone dane osobowe w terminie 60 dni od daty uzyskania takiej decyzji Klienta. User.com nie musi spełniać obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym wyłącznie w sytuacji gdy na podstawie prawa Unii lub przepisów prawa krajowego jest zobowiązany do dłuższego przechowywania Danych. W takiej sytuacji User.com wypełnia wobec Klienta obowiązki wynikające z niniejszego ustępu na drodze analogii wraz z końcem okresu przechowywania danych nakazanego przez przepisy Unii lub prawa krajowego.

  24. User.com nie będzie przetwarzał Danych w przypadku zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu do User.com, User.com zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o tym fakcie i zastosować się do poleceń Klienta.

 6. Czas obowiązywania i rozwiązanie/odstąpienie od umowy

  1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu potwierdzenia jej zawarcia przez Klienta w trybie określonym na stronie http://user.com i zawarta zostaje na czas określony w Planie Subskrypcji wybranym przez Klienta.

  2. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego całkowitego zaprzestania przez Usługodawcę wykonywania niniejszej umowy, zaś Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego braku współpracy Klienta w zakresie niezbędnym do należytego wywiązania się z obowiązków przez Usługodawcę. W/w rozwiązanie umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym, przez co rozumie się także drogę elektroniczną – np. mailową, wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie wskazanych w tym piśmie naruszeń. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w terminie 7 dni od upływu w/w 7-dniowego terminu i dokonane winno być pismem zawierającym uzasadnienie. Stanowi ono także podstawę do żądania przez Stronę zapłaty kary umownej w wysokości 100% należnego Usługodawcy miesięcznego wynagrodzenia.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku korzystania przez Klienta z Usługi: (A) dla celów niezgodnych z prawem, lub w celu uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynach; (B) naruszania prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (C) do nękania, nadużywania, znieważania, zniesławienia, oszczerstwa, dyskredytacji, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawności; (D) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (E) do przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który może być wykorzystywany w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony, innych stron internetowych lub w Internecie jako całości; (F) bezprawnego zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (G) spamowania; (H) do obscenicznych celów; (I) w celu zakłócania lub omijania zabezpieczenia naszego Serwisu lub powiązanych stron, innych stron internetowych lub Internetu jako całości.

  4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki, wojnę, powódź, huragan. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania powiadomienia przez daną Stronę, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i propozycje, ustne lub pisemne, między Klientem a Usługodawcą w kwestiach zawartych w niniejszej Umowie.

  2. Klient wyraża zgodę na upublicznienie przez User.com informacji na temat korzystania przez Klienta z Usługi, łącznie z wykorzystaniem logotypu Klienta i innych danych go identyfikujących.

  3. Strony ustalają, że żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na stronę trzecią, bez pisemnej zgody drugiej Strony (Zakaz Cesji).

  4. Postanowienia Umowy, które są nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do spełnienia, nie wyłączają obowiązywania Umowy w pozostałym zakresie.

  5. Przy realizacji niniejszej Umowy prawem właściwym jest prawo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

  6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia sporu, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

  7. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w niniejszym ToS, o czym była mowa we Wstępie, jednakże zmiany te będą obowiązywać Klienta dopiero od momentu rozpoczęcia nowego okresu płatności w ramach Planu Subskrypcji.

  8. Integralną częścią Umowy, poza dokumentami, do których odnoszą się hyperlinki wyróżnione w tekście, jest jej Załącznik Nr 1.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy


KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

- użytkownicy aplikacji internetowych i mobilnych Klienta


RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH:

Atrybuty standardowe:

- identyfikator z bazy nadawany każdemu kontu użytkownika

- numer ciasteczka

"status": "visitor", zawsze uaktualniony, może przybrać wartości "user" (konkretna nazwa) lub "visitor"

"last_ip": "185.157.12.202", - IP z którego ostatnio łączył się ten użytkownik

"timezone": "Europe/Berlin", - strefa czasowa z której ostatnio łączył się ten użytkownik

"city": "Niepolomice", - informacja uzupełniona automatycznie na bazie IP

"region": "Lesser Poland", - informacja uzupełniona automatycznie na bazie IP

"country": "Poland", - informacja uzupełniona automatycznie na bazie IP

"browser_language": "en", język ostatnio używanej przeglądarki.

"browser": "Chrome", - rodzaj ostatnio używanej przeglądarki

"os_type": "Mac OS X", - system operacyjny

"device": "mobile", rodzaj urządzenia ustalany na bazie systemu operacyjnego

"name": " formularz@przyklad134.pl", zazwyczaj składający się z "first_name" i "last_name" ale w przypadku braku jednego lub drugiego przyjmujący wartość email

"email": " formularz@przyklad134.pl", adres email

"phone_number": null, - numer telefonu

"unsubscribed": false, uaktualniony jeżeli użytkownik wypisze się z powiadomień mailowych

"score": 0, uaktualniony przez automatyzacje

"facebook_url": null, link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownika uaktualniany ręcznie przez import lub za pośrednictwem jakiejś integracji z innymi serwisami (Full contact / zapier)

"linkedin_url": null, link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownik uaktualniany ręcznie przez import lub za pośrednictwem jakiejś integracji z innymi serwisami (Full contact / zapier)

"twitter_url": null, link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownik uaktualniany ręcznie przez import lub za pośrednictwem jakiejś integracji z innymi serwisami (Full contact / zapier)

"google_url": null, link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownik uaktualniany ręcznie przez import lub za pośrednictwem jakiejś integracji z innymi serwisami (Full contact / zapier)

"user_id": null, unikalny identyfikator użytkownika przesłany zazwyczaj z bazy danych aplikacji klienta

"web_push_subscription": false, aktualizowany w momencie kiedy użytkownik wyrazi zgodę na WebPushe (de facto musimy przechowywać kilka innych kluczy : auth, p256dh , endpoint, oraz klucz prywatny i publiczny przypisany do tej aplikacji

"assigned_to": null - opiekun klienta czyli agent przypisany do użytkownika


Customowe atrybuty - ustalane dowolnie przez Klienta spośród możliwych do uzyskania od użytkowników korzystających z aplikacji internetowych i mobilnych Klienta.


Elementy powiązane z użytkownikiem

"companies": [

"lists": [],

"tags": [


Wykaz operacji przetwarzania Danych osobowych w ramach Umowy:

☐ zbieranie

☐ utrwalanie

☐ organizowanie

☐ porządkowanie

☐ przechowywanie

☐ adaptowanie

☐ modyfikowanie

☐ pobieranie

☐ przeglądanie

☐ wykorzystywanie

☐ dopasowywanie

☐ łączenie

☐ ograniczanie

☐ usuwanie

☐ niszczenie


Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez okres obowiązywania Umowy i Umowy Podstawowej, wydłużony o okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonywania tych umów.